Regulamin

Umowa użytkowania jest zawarta pomiędzy Agnieszka Gradzińską/Iwoną Pniewską (dalej zwanych “Autorem”) i Tobą-użytkownikiem tego bloga internetowego, zwanego również www.waszdermatolog.pl (zwanego dalej “Witryna”). Dostęp, korzystanie i / lub przeglądanie Witryny odbywa się na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Uzyskując dostęp, używając i / lub przeglądając Witrynę, użytkownik wyraża zgodę na te warunki.

Niniejsza umowa zawiera klauzule zrzeczenia się gwarancji i inne postanowienia, które ograniczają odpowiedzialność autora względem Ciebie. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad i warunków, ponieważ korzystanie, uzyskiwanie dostępu i / lub przeglądanie witryny oznacza akceptację niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na każdy termin i warunek określony w niniejszym dokumencie, natychmiast zamknij witrynę i nie używaj, nie otwieraj i nie przeglądaj witryny.


Wchodząc na stronę, potwierdzasz i zgadzasz się, że przeczytałeś i zrozumiałeś te warunki, że przedstawione tutaj postanowienia, ujawnienia i zrzeczenia są sprawiedliwe i uzasadnione oraz że Twoja zgoda na przestrzeganie tych warunków jest dobrowolne i nie jest wynikiem oszustwa, przymusu lub nieuzasadnionego wpływu wywieranego na Ciebie przez jakąkolwiek osobę lub podmiot.

Zastrzeżenie dotyczące porady lekarskiej

Autor udostępnia Witrynę oraz usługi, informacje, treści i / lub inne dane (nazywane łącznie “Informacjami”) wyłącznie w celach informacyjnych. Autor nie udziela żadnych porad medycznych w Witrynie, a informacji w niej zawartej nie należy interpretować ani wykorzystywać. Używanie i / lub jej przeglądanie Witryny i / lub przekazywanie autorowi informacji osobistych lub medycznych nie stwarza relacji między lekarzem a pacjentem (między Tobą a Autorem). Żadne informacje zawarte w Witrynie nie mają na celu stworzenia relacji lekarz-pacjent, zastępowania usług/porady licencjonowanego, wyszkolonego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Nie powinieneś polegać na żadnych treściach zawartych w Witrynie i powinieneś skonsultować się z lekarzem we wszystkich sprawach dotyczących Twojego zdrowia. Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie będzie podejmował żadnych decyzji zdrowotnych lub medycznych w całości lub w części na podstawie jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie.

Zapewnienia

Autor zapewnia, że dołoży wszelkich starań by informacje umieszczane w witrynie były zgodne z jego poglądami, doświadczeniem i wiedzą medyczną oraz w miarę możliwości by informacje zamieszczane w witrynie były poparte zaleceniami towarzystw medycznych, wytycznymi, standardami postępowania a także publikacjami spełniającymi wymogi EBM (ang. Evidence-Based Medicine), czyli medycyny opartej na faktach/dowodach naukowych. Informacje zawarte w witrynie mogą pochodzić również z innych publikacji: prac poglądowych, opisów przypadków, doniesień ze zjazdów, szkoleń medycznych, badań wykonywanych na zlecenia firm farmaceutycznych i kosmetycznych a także innych innych dostępnych źródeł.

Oświadczenie finansowe, prawne i inne

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że żadna z informacji zawartych w Witrynie nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej i / lub zawodowej oraz że nie powstaje żadna relacja zawodowa między Tobą a Autorem. Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie będzie podejmować żadnych finansowych, inwestycyjnych, prawnych i / lub innych decyzji opartych w całości lub w części na jakichkolwiek elementach zawartych w Witrynie.

Zrzeczenie się informacji

Opinie wyrażane na Stronie są opiniami Autora i niekoniecznie odzwierciedlają opinię innych lekarzy. Strona jest tworzona przez autora w indywidualnym charakterze; jest osobistą stroną autora, nie jest edytowana przez instytucje medyczne/stowarzyszenia medyczne. Wszelkie opinie Autora w Witrynie nie mogą i nie powinny być wykorzystywane w żadnym innym celu  nie wyłącznie do wykorzystania w dowolnym postępowaniu sądowym lub w związku z nim. Informacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie gwarantują, że są kompletne, poprawne lub aktualne. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów drukowanych, Informacje mogą stać się nieaktualne. Autor nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek Informacji w Witrynie. Autor może aktualizować Informacje w dowolnym czasie i bez uprzedzenia według wyłącznego uznania Autora. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub usuwania informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Wytyczne publikowania

Witryna jest publicznie dostępna. Dlatego rozważ uważnie swoje komentarze i nie umieszczaj niczego w komentarzu, który chciałbyś zachować jako prywatny. Przesyłając lub udostępniając w jakikolwiek sposób dowolną informację do Autora w postaci komentarzy wygenerowanych przez użytkownika lub w inny sposób, udzielasz Autorowi nieograniczonego, wieczystego prawa do rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, reprodukowania, ponownego użycia i kopiowania zawartych w nim informacji w tym zdjęć. Jesteś odpowiedzialny za publikowane treści. Użytkownik nie może podszywać się pod inną osobę za pośrednictwem Witryny. Nie wolno publikować treści, które są nieprzyzwoite, zniesławiające, zagrażające, oszukańcze, naruszające prawa innej osoby do prywatności lub są niezgodne z prawem. Nie wolno publikować treści, które naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Nie wolno publikować żadnych treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody zaprojektowane w celu zakłócenia, uszkodzenia lub ograniczenia działania oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Przesyłając lub zamieszczając treści w Witrynie, udzielasz Autorowi i każdej firmie działającej na zlecenia Autora prawa do usunięcia wszelkich treści lub komentarzy, które według wyłącznego uznania Autora nie są zgodne z warunkami niniejszej Umowy lub w inny sposób Autor uznaje je za niepożądane. Udzielasz również Autorowi i każdej firmie działającej na zlecenie Autora prawo do modyfikowania, adaptowania i edytowania dowolnych treści.

Polityka komentarzy

Witryna to moderowane forum, co oznacza, że ​​komentarze są sprawdzane zanim zostaną opublikowane. Komentarze, które są związane i w odczuciu Autora prawdziwe i związane z danym tematem będą ogólnie akceptowane. Witryna nie publikuje komentarzy, które według wyłącznej opinii Autora należą do następujących kategorii: nawołujące do nienawiści, zniesławiające, bezpodstawnie krytykujące, wyśmiewające, niezwiązane z tematem, powtarzają ten sam punkt, powtarzają się u lekarzy, wyśmiewają pacjentów, nadmiernie długie, oszczercze, obelżywe, nękające, grożące, profanujące, pornograficzne, obraźliwe, fałszywe, wprowadzające w błąd lub w inny sposób naruszające lub zachęca innych do łamania poczucia przyzwoitości, naruszające jakiekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, komentarze z prośbą o indywidualną poradę medyczną, „spam” tj. próba reklamowania, zachęcania lub w inny sposób promowania towarów i usług zawierają hiperlinki poza tematem. Autor zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza, z dowolnego powodu, w dowolnym czasie. Witryna może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako gwarancja lub zalecenie przez autora usług, informacji, treści i / lub danych na takich witrynach lub jako wskazanie jakiegokolwiek powiązania, sponsoringu lub zatwierdzanie takich stron internetowych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych powiązanych i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących praktyk związanych z prywatnością lub treścią lub dokładnością materiałów na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do połączonych stron internetowych stron trzecich, robisz to na własne ryzyko. Korzystanie z witryn stron trzecich podlega warunkom korzystania z takich witryn.

Polityka reklam w witrynie

Umieszczenie reklam podmiotów trzecich nie stanowi poparcia, gwarancji, gwarancji ani zalecenia, a autor nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakiegokolwiek produktu lub usługi w nich zawartej. Link do strony www.medix-art-derm.pl jest linkiem partnerskim.

Zrzeczenie się wszelkich gwarancji

Informacje udostępniane w Witrynie są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu, nienaruszalności i dorozumianych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Autor nie daje żadnej gwarancji co do treści, kolejności, dokładności, aktualności lub kompletności Informacji, że informacje mogą zostać wykorzystane z dowolnego powodu lub że informacje będą nieprzerwane. lub bezbłędne lub że jakiekolwiek usterki mogą być lub będą naprawione. Autor nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek informacji oferowanych lub dostarczanych w obrębie lub za pośrednictwem Witryny dotyczących leczenia stanów medycznych, działania lub stosowania leków. W żadnym wypadku, w związku z korzystaniem z Witryny, autor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika lub innej osoby za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, przykładowe, wynikowe lub inne szkody wynikające z dowolnej teorii prawnej, w tym deliktu, umowy, oraz innych teorii prawnych. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z Witryną za:

1. szkody powstałe w wyniku utraconego zysku, przestoju w pracy, niepowodzenia w działaniu, opóźnień w działaniu lub transmisji, niedostarczenia informacji, usunięcia plików, błędów, usterek, przerw lub awarii;

2. jakiejkolwiek straty lub szkody spowodowanej, w całości lub w części, przez działania, zaniechania lub zaniedbania ze strony Autora lub w przypadku wypadków pozostających poza kontrolą Autora, w pozyskiwaniu, gromadzeniu lub dostarczaniu Informacji;

3. wszelkie błędy, zaniedbania lub nieścisłości w Informacji, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały spowodowane lub opóźnienia lub przerwy w dostarczaniu Informacji;

4. wszelkie podjęte decyzje lub podjęte działania w oparciu o Informacje.

Zastrzeżenie praw własności intelektualnej

Witryna jest chroniona prawem autorskim. Autor zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryny. Nie można publikować informacji pochodzących z Witryny bez wcześniejszej zgody autora. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z autorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aktualny adres podany jest w zakładce kontakt. Brak odpowiedzi ze strony autora należy uznać za odmowę wykorzystania jakichkolwiek informacji/zdjęć lub innych danych.

Odszkodowanie

Użytkownik nie będzie miał względem autora roszczeń lub żądań w związku z umieszczonymi w Witrynie przez osoby trzecie lub autora informacjami, w szczególności: (1) treści opublikowanych lub udostępnionych przez użytkownika w Witrynie, (2) wszelkich naruszeń prawa, które pojawiają się za pośrednictwem Witryny i / lub (3) wszelkimi innymi Informacjami, które pojawiły się w Witrynie.

Nieważność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas postanowienie to zostanie uznane za nieskuteczne w takiej jurysdykcji, ale nie będzie miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Obowiązujące prawo, zgoda na jurysdykcję i ograniczenie roszczeń

Niniejsza Umowa oraz korzystanie z Witryny wraz z Informacjami w niej zawartymi podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub przyczyny powództwa wynikające z lub związane z niniejszą Umową i Witryną, wraz z Informacjami w niej zawartymi, zostaną złożone w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub roszczenia lub powód do działania zostanie zablokowany na zawsze.

Całość porozumienia

Niniejszym potwierdzasz, że niniejsza Umowa stanowi całe porozumienie między Tobą a Autorem dotyczące korzystania z Witryny i Informacjami w niej zawartymi.

Modyfikacja

Autor może, według własnego wyłącznego uznania, modyfikować warunki niniejszej Umowy w całości lub części w jakimkolwiek czasie z dowolnego powodu bez uprzedzenia. Takie zmodyfikowane warunki zastępują niniejsze warunki i stają się wiążące, gdy zostaną opublikowane w Witrynie.

Zrzeczenie się

Witryna i zawarte w niej informacje są udostępniane przez autora wyłącznie do celów edukacyjnych i nie są przeznaczone do udzielania porad medycznych. Uzyskując dostęp do witryny, rozumiesz i potwierdzasz, że nie istnieje między tobą a autorem relacja lekarz-pacjent. Przyjmujesz również do wiadomości, że witryna nie powinna być używana jako substytut kompetentnej porady medycznej od licencjonowanego lekarza w twoim stanie.